นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 23 ตุลาคม 2564
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ฯ ณ บริเวณลานประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตู้ม, ปลัดอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่ ออกติดตามตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่อำเกอท่าตูม พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดังนี้

1.รพ.สต.บ้านสะเอิง ต.โพนครก มีน้ำไหลเข้ามาเอ่อล้นบริเวณพื้นถนนภายใน รพ.สต. ซึ่งได้นำกระสอบทรายมาวางกั้น ไม่ให้ไหลเข้าในอาคาร และได้เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหากน้ำเอ่อท่วม โดยระดับน้ำได้เพิ่มขึ้น 2.5 เซ็นติเมตร ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในการนี้ได้ทำการย้ายจุดให้บริการไปที่วัดป่าพรหมวิหาร ม.9  บ้านสมสะอาด  ซึ่งห่างจาก รพ.สต. 800 เมตร เป็นการชั่วคราว

2.รพ.สต.บ้านสาโรช ต.พรมเทพ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์

3.พื้นที่ตำบลบะ ระดับน้ำสูงขึ้น การสัญจรไม่สะดวกแต่ยังไม่กระทบต่อหน่วยบริการ

4.บ้านโพนยาง ต.โพนครก ซึ่งถนนเส้นบ้านโพนยาง-บ้านโพนขวาว และวัดบ้านโพนยาง ถูกน้ำจากแม่น้ำมูลล้นเอ่อท่วม ส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าว รถสัญจรผ่านไม่ได้รวมถึงถนนหน้าวัดและบริเวณภายในวัดบางส่วนมีน้ำขังและนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายเสียหาย

5.บ้านแข้ด่อน ตำบลท่าตูม ซึ่งน้ำมูลเอ่อท่วมถนนภายในหมู่บ้าน นาข้าว และแปลงปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูม เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดสระบัวแดง หมู่ ที่ 1 บ้านปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบรถจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบพันธุ์ปลา มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาขนในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา   อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

"รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูมและแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ"

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยการในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เข็มที่ 1 ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปีของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าตูม จำนวน 74 โรงเรียน จำนวน 3,300 คน ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีนายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมอำนวยการ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม  คณะครู อสม. จิตอาสา และสมาชิกชมรม To be number one อำเภอท่าตูม ร่วมกิจกรรมในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ผ่านการบูรณาการโดยเครือข่าย To be number one อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ และรณรงค์ "ฉีดวัคซีนโควิดแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ  ให้ถึงเป้าหมายของการกลับมาใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา15.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเขตพื้นที่ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และได้แนะนำให้ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ตำบลบะทั้งสองแห่งได้แก่ รพ.สต.บะ และรพ.สต.บ้านปรีง เฝ้าระวังสถานการณ์ เตรียมการป้องกัน เช่น  กระสอบทราย เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รพ.สต.สะเอิง ต.โพนครก พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงจากเดิมเฉลี่ย
7 ชม. แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมเตรียมการป้องกัน  เช่น เตรียมวางกระสอบทรายกันตามแนวน้ำ เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูง และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง   อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา 13.00 น.

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูมร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามโครงการเหล่ากาขาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัว  นายสนั่น สุขบันเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชฝายบ้านกุดมะโน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาตำบลโพนครก ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ ฝ่ายบ้านกุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เวลา 12.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย นางบุษบา เล่าเรื่อง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตม เยี่ยมเสริมพลังทีมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____