นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตูม และ องค์การบริการส่วนตำบลกระโพ ลงพื้นที่ ที่บ้านตากลาง หมู่ 9 ตำบลกระโผ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสอบสวน กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหัวสุนัข ผลบวก พร้อมประชุมวางแผนกำหนดมาตรการ การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากลาง จากการประชุมวางแผนมีมาตรการร่วมกันดังนี้ปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ทำบันทีกสั่งกักสัตว์ 6 เดือน ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ แจ้งเตือนพื้นที่ข้างเคียงจุดเกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุม 100% เมื่อพบสัตว์แสดงอาการสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าดำเนินการตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทำลายสัตว์และส่งตัวอย่างเพื่อยืนยัน 2. อบต.สำรวจจำนวนสัตว์จุดเกิดโรค รายงานผลการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายก่อนพบโรคฉีดวัคซีนในสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ สนับสนุนการกักสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่กักสัตว์ สาธารณสุข ค้นหาผู้สัมผัส อสม.เคาะประตูบ้าน ค้นหาผู้มีประวัติการถูกสัตว์กัด ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเจ้าของสัตว์ที่ถูกสัตว์มีโรคกัด ให้ความรู้แก่ประชาชนเมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน เลีย ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอท่าตูมเป็นประธาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567 ณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง หมู่ 16 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ กำนั้น เจ้าหน้าที่ปกครอง
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน

วันที่ 5 มีนาคม 2567เวลา 13:00 น. 

นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธาน ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

1.โครงการสุรินทร์สร้างสุข

2.การรับผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน

3.การจัดงาน วัน อสม.

4.กิจกรรม พชอ.

5.งบเหลือจ่าย ปี 2567

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

มอบหมายให้ นายธานี นามม่วง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิด "โครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพครู ก ด้านการเขียนแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2567"

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก ในการเขียนแผนงานโครงการ ที่มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกอำเภอ

รวมทั้งสิ้น 97 คน

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2567 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอท่าตูม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีแนวทางและแผนการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นายประกอบ สุขบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมธี นายเชิดชาย ชมภู

กำนันตำบลหนองเมธี นายชาตรี เดชบุญ ผู้ใหญ่บ้านพะเนา นางอรวรรณ หล่มวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และสมาชิก อบต.

บ้านพะเนา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ นางบุญเลื่อน บุญประสw บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเมธี

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งลำส้ ต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามที่แพทย์นัดเป็นระยะๆ ซึ่งผู้ป่วยจัด

อยู่ในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากกองทุน LTC ตำบลหนองเมธี ได้รับแพมเพิสผู้ใหญ่ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอท่าตูม ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการประสานงานเพื่อขออนุมัติป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. ต่อไป

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____