นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา
09.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ณ วัดเก่า (สถานที่จัดแข่งเรือ) บ้านม่วงมูล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอท่าตูม ผู้แทนผอ. รพ.ท่าตูม ประมงอำเภอท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.ท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.กระโพ ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวนายก อบต.หนองบัว พร้อมบุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อสม. และจิตอาสาตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต.ม่วงมูลและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมด้วย

กระทรวงสารารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัว ในทุกโอกาสขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพรุ สมุดอวยพรอวยพรผ่านสื่อออนไลน์หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

 

14 ธันวาคม 2566  ชาวอำเภอท่าตูม ยินดีต้อนรับ ท่านนราธิป เพิ่มผล สสอ.ท่าตูม ด้วยความยินดียิ่ง

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และลงพื้นที่ติดตามกลุ่มประกอบอาชีพผลิต แห อวนในบ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมสัมภาษณ์ข้อมูลและให้คำแนะนำการใส่อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำงาน โดยมี นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางสาวนันทพร เหลืองสกุลไทย หัวหน้างานควบคุมโรค รพ.ท่าตูม
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจาก รพ.สต. อสม.และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 21 ร่วมกิจกรรมด้วย


อำเภอท่าตูม ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA)  ของอำเภอท่าตูม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566

คลิ๊กลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

https://amphoeita.com/i/e03346699

 

  วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. คปสอ.ท่าตูม โดยแพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม และนายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีพ.ศ.2567 ในพื้นที่อำเภอท่าตูม ดำเนินการตรวจทั้งสิ้น 4 ร้าน ไม่พบร้านค้าที่กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส No Gift Policy

 

22 ธันวาคม 2566 คปสอ.ท่าตูม รับนิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ณ.ห้องประชุมธรรมรังษี รพ.ท่าตูม  และลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ณ รพ.สต.บ้านสะเอิง โดยท่าน นพรัตน์ ตรงศูนย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   ประธานคณะกรรมการนิเทศฯ และ ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  โดยมี พญ.แม้นเขียน  ชัญถาวร ผอ.รพ.ท่าตูม ประธาน คปสอ.ท่าตูม  นายนราธิป เพิ่มผล  สสอ.ท่าตูม  หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน  ผอ.รพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศ

 

21-23 พฤศจิกายน 2565 สสอ.ท่าตูม และ รพ.สต.ในสังกัดอบรมทำแผน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขประจำปี 2566 และมาตรการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มาตรฐานบริการ บริหารงานดี  ภาคีเข้มแข็ง  มุ่งวิชาการ  งานเทคโนโลยีเป็นเลิศ”

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____