นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 25 มกราคม 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ และโรงเรียนบ้านบุผาง ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.)เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 25 คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 92 คน 3.)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน และมีการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำโดย นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และคณะกรรมการโซน รพ.สต.อำเภอท่าตูม จำนวน 3 โซน ออกประเมินไขว้ "กิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก"

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 11.20 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับนายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นายประสงค์จิต บุตรสาลี ท้องถิ่นอำเภอ

ท่าตู้ม นำเสนอการประกวดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

สุรินทร์ ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีนางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม

น่างบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมให้กำลังใจ โดยอำเภอท่ตูม

ได้เข้าร่วมประกวด 2 setting คือุ ชุมชน TO BE NUMBER ONE ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 ต.หนองบัว และ setting ของอำเภอ

TO BE NUMBER ONE มีอำเภอที่เข้าร่วมนำเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 7 อำเภอ (ท่าตูม ลำดวน กาบเชิง

เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ จอมพระ และสังขะ)

วันที่ 24 มกราคม 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567
ณ โรงเรียนบ้านนานวล และโรงเรียนบ้านหนองเมธี ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเถริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้น
อนุบาล 2-3 จำนวน 15 คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 141 คน3)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน และมีการตรวจสุขภาพ
ช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับ
นายกกิ่งชาดอำเภอท่าตูม นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม ศูนย์ประสานงานอาสา
สมัครสภากาชาดไทยอำเภอท่าตูม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยการออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้ประสงค์มาบริจาคโลหิต จำนวน 165 ราย บริจาคโลหิตได้จำนวน
142 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณ สุขอำเภอท่าตูม ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข "ระดับทอง" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย พชอ.ท่าตูม แนวทางการตรวจคัดกรอง และการสนับสนุนบุคลากร รพ.สต.พร้อมอุปกรณ์ ในการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดแก่นักเรียนของ สกร. 10 ตำบลในเขตอำเภอท่าตูม และการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาสพติดในพื้นที่อำเภอท่าตูมด้วย


วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.10 น.
นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมฟังการนำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการประ กวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ของ อสม.จันทร์ เชื้อชัย สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายธนวรรธน์ สุขุมพันธ์พิพัฒนา ผอ.รพ.สต.ม่วงมูล และบุคลากรในสังกัดเป็นพี่เลี้ยงร่วมในการนำเสนอด้วย

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา วันที่ 17-18 มกราคม 2567


3D "Drink Don’t Drive" ปีใหม่นี้ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

ด้วยความห่วงใยจาก นายนราธิป  เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____