Sample Photo

นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

Sample Photo

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายนนท์ธวัฒน์ ยอดอินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายวิชาการ

โทร.098-185-4628

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอท่าตูม ได้จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมืาอวันที่ 23 มีนาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

อัตลักษณ์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร กพ.2560 ณ รพ.สต.ทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม อสม.ปปช. นสค และ อสค. ปี.2560

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม คณะอนุกรรมการ ศปถ.ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 3 ตำบลนำร่อง ได้แก่ ตำบลเมืองแก  ตำบลหนองบัว และตำบลทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

Highlight !!!

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม/โครงสร้างหน่วยงาน

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

 

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 ) 15 June 60 : 09.22
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( อยู่ระหว่างดำเนินการ )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ

4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____