ว่าที่ร้อยตรี  โอภาส  วิเศษ

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.081-579-5893

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

 


 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส No Gift Policy

 

21-23 พฤศจิกายน 2565 สสอ.ท่าตูม และ รพ.สต.ในสังกัดอบรมทำแผน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขประจำปี 2566 และมาตรการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มาตรฐานบริการ บริหารงานดี  ภาคีเข้มแข็ง  มุ่งวิชาการ  งานเทคโนโลยีเป็นเลิศ”

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน 5-11 ปี อำเภอท่าตูม

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอท่าตูม (คปสอ.ท่าตูม) ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็ม 1 และ 2 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในเขตพื้นที่
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามแผนการฉีดวัคซีนอำเภอท่าตูม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ที่จะดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูและผู้บริหารทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูมเป็นอย่างดี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ  และบุคลากรในสังกัด ได้ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าตูม 


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าตูม ปีงบประมาณ 2565 นำไปสู่การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงสู่ระบบบริการทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แผนการป้องกันและป้องปรามทุจริต ปี 2566

 

แผนการป้องกันและป้องปรามทุจริต ปี 2566

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอท่าตูมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ท่าตูม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมสุขภาพ
งานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ประจำปี 2565” 

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอท่าตูมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ท่าตูม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมสุขภาพ งานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ประจำปี 2565” ได้รับเกียรติจาก นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอสม.ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่น และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อสม. อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอสม.ที่ได้รับรางวัลอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าตูมในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และในเวลา 13.00 น. นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกเยี่ยมเสริมพลัง มอบนโยบาย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่อสม.ดีเด่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยมีแพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่คปสอ.ท่าตูม และพี่น้องอสม.ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเทศบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อำเภอท่าตูมจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพอสม. สู่การเป็น SMART อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ปีงบประมาณ 2565 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูม จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น SMART อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมจำนวน 176 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. สู่การเป็น SMART อสม. และ อสม.หมอประจำบ้าน
ให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อมโยงกลไก 3 หมอ และขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพทุกระดับ ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด  
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๕          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๕

         
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๕

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____