ว่าที่ร้อยตรี  โอภาส  วิเศษ

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.081-579-5893

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

 


 

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในกลุ่มเป้าหมาย 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าตูม  ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 12 -18 ปี จำนวน 1,336 คน ณ วัดปทุมทอง บ้านตูม โดยมีจิตอาสานักเรียนร่วมปฏิบัติงานด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีโดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ทำให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และทักษะในสิ่งที่สนใจ เป็นการรณรงค์ไม่มีการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ต่อไป

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการขับเคลื่อนโครงการ To be number one ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอท่าตูม โดยส่งเสริมการจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ  หน่วยงาน และชุมชน และให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตู้ม, ปลัดอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่ ออกติดตามตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่อำเกอท่าตูม พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดังนี้

1.รพ.สต.บ้านสะเอิง ต.โพนครก มีน้ำไหลเข้ามาเอ่อล้นบริเวณพื้นถนนภายใน รพ.สต. ซึ่งได้นำกระสอบทรายมาวางกั้น ไม่ให้ไหลเข้าในอาคาร และได้เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหากน้ำเอ่อท่วม โดยระดับน้ำได้เพิ่มขึ้น 2.5 เซ็นติเมตร ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในการนี้ได้ทำการย้ายจุดให้บริการไปที่วัดป่าพรหมวิหาร ม.9  บ้านสมสะอาด  ซึ่งห่างจาก รพ.สต. 800 เมตร เป็นการชั่วคราว

2.รพ.สต.บ้านสาโรช ต.พรมเทพ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์

3.พื้นที่ตำบลบะ ระดับน้ำสูงขึ้น การสัญจรไม่สะดวกแต่ยังไม่กระทบต่อหน่วยบริการ

4.บ้านโพนยาง ต.โพนครก ซึ่งถนนเส้นบ้านโพนยาง-บ้านโพนขวาว และวัดบ้านโพนยาง ถูกน้ำจากแม่น้ำมูลล้นเอ่อท่วม ส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าว รถสัญจรผ่านไม่ได้รวมถึงถนนหน้าวัดและบริเวณภายในวัดบางส่วนมีน้ำขังและนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายเสียหาย

5.บ้านแข้ด่อน ตำบลท่าตูม ซึ่งน้ำมูลเอ่อท่วมถนนภายในหมู่บ้าน นาข้าว และแปลงปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าตูม  นำทีมโดย พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูมและนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  Pfzer ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชน อายุ 12-18 ปี จำนวนทั้งหมด 3,152 คน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีจิตอาสานักเรียนร่วมปฏิบัติงานด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีโดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ทำให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และทักษะในสิ่งที่สนใจ เป็นการรณรงค์ให้มีการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ต่อไป

"รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูมและแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ"

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าตูม  นำทีมโดย พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม,  ภญ.ปีร์ญามาศ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม  และนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  เข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 12-18 ปี ทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์เป็นอย่างดี และจะมีการฉีดวัคซีนขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 246 คนเข็มที่ 2 จำนวน 966 คนรวมผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,212 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา15.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเขตพื้นที่ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และได้แนะนำให้ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ตำบลบะทั้งสองแห่งได้แก่ รพ.สต.บะ และรพ.สต.บ้านปรีง เฝ้าระวังสถานการณ์ เตรียมการป้องกัน เช่น  กระสอบทราย เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2564
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ฯ ณ บริเวณลานประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา 13.00 น.

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูมร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามโครงการเหล่ากาขาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัว  นายสนั่น สุขบันเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด  
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๕          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๕

         
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๕

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____