นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนราธิป  เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูมเป็นประธาน ประชุมโครงการมหกรรมสุขภาพวัน อสม.แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมในโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประธาน อสม. แต่ละตำบล เข้าร่วมประชุม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธาน การประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อการสรุปปัญหา/การพัฒนาระบบข้อมูล, การบริหารบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลัง การโยกย้าย, สุรินทร์สร้างสุข พอสว. 6-7 มีนาคม 2567, การรับนิเทศตรวจราชการครั้งที่ 1, การจัดงานวันอสม. 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โดยมี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 -13.00 น. คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก คป.สอ.ท่าตูม จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ “ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน พลัสสู่ 2500 วัน เพื่อการส่งเสริมการเกิด และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ โรงงานไฮเทค แอพพาเรล อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียนรับยาเสริมธาตุเหล็กจำนวน 115 ราย 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนราธิป  เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้  นางบุษบา  เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมกิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานโรงงานในเขตอำเภอท่าตูม โดยมีบุคลากรจากปกครองอำเภอท่าตูม สถานีตำรวจภูธรท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมร่วมกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานจัดกิจกรรม "ตู้เติมรัก...ปันสุข" ในโครงการ CareD+: ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันเนื่องในวันแห่งความรักและวันต่อๆ ไป สำหรับการดูแลผู้รับบริการ และประชาชน โดยดำเนินการจัดตั้ง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้บันทึกข้อมูลและผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย สามารถลงบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และเพื่อรหัสหัตถการ และรหัสการให้บริการแพทย์แผนไทยได้ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บันทึกข้อมูลและผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยจากทุก รพ.สต. จำนวน 25 คน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมวันอสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน อสม.ระดับอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนโรงพยาบาลท่าตูม ประธาน อสม.ระดับตำบล จากทุก
รพ.สต. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน กำหนดจัดงานวันอสม.แห่งชาติ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คปสอ.ท่าตูม ร่วมกับ สภอ.ท่าตูม นำโดย พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม และ พ.ต.อ.คารม บุญสด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าตูม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (MCATT) ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม เพื่อพัฒนารูปแบบการค้นหาจำแนกผู้ป่วยและเฝ้าระวังป้องกันก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่และฝึกปฏิบัติการจัดการควบคุมผู้มีอาการรุนแรงทางสุขภาพจิตฉุกเฉิน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอำเภอท่าตูม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตำรวจ ปกครองอำเภอ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม อสม. รพ.สต. กำนัน อบต. เทศบาล กู้ชีพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 78 คน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูมมอบหมายให้ ทีม MCAT! คปสอ.ท่าตูม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก ร่วมติดตาม ลงพื้นที่ ออกเยียวยาจิตใจ ให้กำลังใจ และประเมินภาวะสุขภาพจิต แก่ผู้ประสบเหตุไฟใหม้ในพื้นที่ ณ บริเวณ โรงงานสุวรรณภูมิไม้ไทย จำกัด หมู่ ๒ ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 32 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการประเมินพบผู้มีภาวะเครียดปานกลางจำนวน 2 ราย(เจ้าของโรงงน) มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และรายอื่นๆมีภาวะเครียดเล็กน้อย ยังมีความวิตกกังวลเล็กน้อยกลัวเหตุการณ์ฟไหม้เกิดขึ้นช้ำสามารถปรับตัวได้ จึงแนะนำการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านโปรแกรม "MENTALHEALTH CHECK IN" แนะนำการจัดการความเครียดด้วยตนเอง
การเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตเมื่อมีอาการผิดปกติที่โรงพยาบาลท่าตูม และส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจต่อเนื่อง

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____