นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยการในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เข็มที่ 1 ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปีของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าตูม จำนวน 74 โรงเรียน จำนวน 3,300 คน ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีนายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมอำนวยการ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม  คณะครู อสม. จิตอาสา และสมาชิกชมรม To be number one อำเภอท่าตูม ร่วมกิจกรรมในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ผ่านการบูรณาการโดยเครือข่าย To be number one อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ และรณรงค์ "ฉีดวัคซีนโควิดแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ  ให้ถึงเป้าหมายของการกลับมาใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รพ.สต.สะเอิง ต.โพนครก พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงจากเดิมเฉลี่ย
7 ชม. แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมเตรียมการป้องกัน  เช่น เตรียมวางกระสอบทรายกันตามแนวน้ำ เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูง และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง   อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน และ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูมและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ที่ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 1,020 โดส ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชฝายบ้านกุดมะโน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาตำบลโพนครก ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ ฝ่ายบ้านกุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เวลา 12.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย นางบุษบา เล่าเรื่อง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตม เยี่ยมเสริมพลังทีมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 
วันที่ 28 มกราคม 2564
นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ท่าตูม และ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงาน LTC ปี 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วยแพทย์ พอ.สว. นำโดย นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม  ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม และคณะประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล คป.สอ.ท่าตูม ออกให้บริการฉีด "วัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2  จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 26 ราย  และฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับจัดสรรจาก พมจ. เข็มที่ 1 จำนวน 10 ราย ให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และ พระภิกษุสงฆ์  ในพื้นที่ตำบลโพนครกและตำบลบัวโคก หลังรับวัคซีนไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์

วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๓  นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม   นางสาวนันทพร  เหลืองสกุลไทย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรค  โรงพยาบาลท่าตูม  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ  ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  พร้อมทั้งเน้นมาตรการ  DMHTT ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

และเสนอแนะให้เข้มงวดเรื่องตรวจสอบการเดินทางออกนอกพื้นที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก #ร่วมด้วยช่วยกัน#DMHTT

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ร่วมกับอำเภอท่าตูม โดยมี นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ จงอุตส่าห์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตูมร่วมออกรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 155 ราย บริจาคโลหิตได้จำนวน 111 ราย

วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย)  ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม  โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๓๐๐  คน

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____