นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

 


 

วันที่ 22 มกราคม 2564

คปสอ.ท่าตูม  รับการนิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นพ.อภิสรรค์  บุญประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และคณะนิเทศงาน   โดยมี นายสมหวัง  อิฐรัตน์ ประธาน คปสอ. นายแพทย์วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ร่วมรับการนิเทศงาน ณ ห้องประชุมธรรมรังษี  โรงพยาบาลท่าตูม

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสอ.ท่าตูม  โทร.044-591143

 
วันที่ 28 มกราคม 2564
นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ท่าตูม และ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงาน LTC ปี 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม รณรงค์สวมหน้ากาก 100%

แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองเพื่อห่างไกลโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๓  นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม   นางสาวนันทพร  เหลืองสกุลไทย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรค  โรงพยาบาลท่าตูม  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ  ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  พร้อมทั้งเน้นมาตรการ  DMHTT ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

และเสนอแนะให้เข้มงวดเรื่องตรวจสอบการเดินทางออกนอกพื้นที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก #ร่วมด้วยช่วยกัน#DMHTT

 

วันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น.    นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) โดยมีนายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นพ.วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูมและ คณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเครื่องจากสภากาชาดไทย พร้อมแนะนำวิธีติดตั้งและการใช้งาน

วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย)  ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม  โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๓๐๐  คน

รณรงค์ป้องกัน COVID-19 ในสถานประกอบการ 11-12 มกราคม 2564

 

วันที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" จังหวัดสุรินทร์ ณ ถนนสายบ้านโพนทา หมู่ 16 โดยได้มอบพันธุ์ไม้พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่ผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งปลูกต้นไม้พระราชทานและหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในการนี้ นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าตูม และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

วันที่ 8 มกราคม 2564 งาน พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม รพ.สต.บ้านสะเอิง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 7/2564 ณ โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม โดยมี   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  , นายสมหวัง อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม , นายศักดิ์สิทธิ์  เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง , หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก พอ.สว. และทีม อสม. ให้การต้อนรับ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 167 คน ส่งต่อในจังหวัด 8 คน และขอเข้าเป็นผู้ป่วยมูลนิธิฯ 3 คน และมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 86 คน ในนามของงานพอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน ครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____