Sample Photo

นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายนนท์ธวัฒน์ ยอดอินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายวิชาการ

โทร.098-185-4628

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

วันที่ 6 มิถุนายน  2562 นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัด สสอ.ท่าตูม ได้ประชุมประจำเดือนสัญจร ของ เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ท่าตูม ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี  รพ.สต.บ้านหนองม่วง โดย นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง

อ่านเพิ่มเติม...

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่ธารณสุขอำเภอท่าตูม ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้องร้องเรียนร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ไตรมาสที่ ๑-๒

 

ดาวน์โหลด  รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้องร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป

ร้องเรียนเรืองจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ขอรายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๒)

ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไตรมาส 1-2

 

 

สรุปผลการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๖๑

เรื่อง  แจ้งผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๖๑ 
         กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม มีมาตรฐานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ในส่วนที่ ๓ คือ การเฝ้าระวัง สถานที่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปัญหาโฆษณาในพื้นที่ โดยมีการเฝ้าระวังการผลิต บริโภค จำหน่ายสินค้า  มีการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ สารบอร์แร็กซ์ สารฟอร์มาลีน  สารฆ่าแมลง  ร่วมกับเขต ๙  คณะเจ้าหน้าที่ในอำเภอ และภาคีเครือข่าย เช่น ตัวแทน อสม.  เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมวางแผน  ร่วมคิด  ลงมือปฏิบัติร่วมกัน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย Mobile unit  เขต ๙  ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ ตามขั้นตอนแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือฯ
         งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ขอแจ้งผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ และขออนุญาตให้ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประสานงานกับเจ้าของร้าน ผู้จำหน่ายอาหาร และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบ อีกทั้งเร่งติดตามประเมินผลตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๖๑ และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยประสานความร่วมมือและจัดทำแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกพื้นที่ต่อไป 

ดาวน์โหลด  ผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๖๑ 
        

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

เพื่อให้หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีแนวทางดำเนินงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จึงเน้นย้ำให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการพลเรือน
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System)
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) และให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโดยเคร่งครัดต่อไป


ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม พ.ศ. ๒๕๖๑

และ หลักฐานการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมพ.ศ. ๒๕๖๑

 

ดาวน์โหลด รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมพ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมพ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

            Download หมายเหตุ

รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒

             ดาวน์โหลด  

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒

             ดาวน์โหลด   

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด

 

 

ข้อบังคับ/ระเบียบเงินบำรุง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

 

2.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

3.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

4.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

5.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข (ออกตาม ระเบียบฯ เงินบำรุง พ.ศ. 2561)

1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 (ข้อ 9 ว.5)

ดาวน์โหลด

new !!

2.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคฯ พ.ศ.2561 (ข้อ 22 ว.2)

ดาวน์โหลด

new !!

 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณณสุขมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2692/2553

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

2.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2999/2559

ดาวน์โหลด

 

3.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   1895/2561

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ พ.ศ.2544

ดาวน์โหลด

 

2.

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

 

3.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ พ.ศ. 2544 (ข้อ 9(2))

ดาวน์โหลด

 

4.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ดาวน์โหลด

 

 

 แบบฟอร์มคำขอรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ

ดาวน์โหลด

 

5.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

6.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

7.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

new !!

8.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

9.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

10.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 8 - 9) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

11.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 8 - 9 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

12.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

 

13.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 11-12 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12) ปี 62 -63

ดาวน์โหลด

new !!

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 12) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ประกาศรายชื่อสหวิชาชีพ และแบบคำขอรับเงิน)

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 (ประกาศรายชื่อสหวิชาชีพ และแบบคำขอรับเงิน)

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจ (ฉ.11-12) วันที่ 17 มกราคม 2560

ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ครั้งที่ 1/2560) วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

 

 

รวมคำถาม - ตอบ ของกลุ่มกฎหมาย

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ ตีความ ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทน ตาม ฉ.11(39688)

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด   1  2   3

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง ตามข้อ 9

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544  ( ข้อ 9(1) )

ดาวน์โหลด

 

2

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 (ข้อ 9 (3) )

ดาวน์โหลด

 

3

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบฯ พ.ศ. 2545 ( ข้อ 9 (4 ) )

ดาวน์โหลด

 

4

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2544 ( ข้อ 9 (5 ) )

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (5 ) )

ดาวน์โหลด

 

5

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2544 ( ข้อ 9 (6 ) )

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (6 ) )

ดาวน์โหลด

 

6

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่ พ.ก.ส. พ.ศ. 2556 ( ข้อ 9 (7 ) )

ดาวน์โหลด

 

 

ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

 

7

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ( ข้อ 9 (8 ) )

ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือเวียน /หนังสือตอบข้อหารือ /มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

สธ 0201.042.4/ว 261 การชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

 

โครงสร้างหน่วยงาน/กรอบอัตรากำลัง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.1367 ลงวันที่  20  เมษายน 2561 เรื่อง การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.3419 ลงวันที่  27  กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 ) 15 June 60 : 09.22
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( ส่งให้หน่วยงานแล้ว )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ

4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____