นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา15.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเขตพื้นที่ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และได้แนะนำให้ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ตำบลบะทั้งสองแห่งได้แก่ รพ.สต.บะ และรพ.สต.บ้านปรีง เฝ้าระวังสถานการณ์ เตรียมการป้องกัน เช่น  กระสอบทราย เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา 13.00 น.

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูมร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามโครงการเหล่ากาขาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัว  นายสนั่น สุขบันเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชฝายบ้านกุดมะโน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาตำบลโพนครก ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ ฝ่ายบ้านกุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เวลา 12.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย นางบุษบา เล่าเรื่อง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตม เยี่ยมเสริมพลังทีมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูม เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดสระบัวแดง หมู่ ที่ 1 บ้านปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบรถจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบพันธุ์ปลา มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาขนในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา   อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วยแพทย์ พอ.สว. นำโดย นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม  ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม และคณะประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล คป.สอ.ท่าตูม ออกให้บริการฉีด "วัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2  จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 26 ราย  และฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับจัดสรรจาก พมจ. เข็มที่ 1 จำนวน 10 ราย ให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และ พระภิกษุสงฆ์  ในพื้นที่ตำบลโพนครกและตำบลบัวโคก หลังรับวัคซีนไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยการในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เข็มที่ 1 ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปีของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าตูม จำนวน 74 โรงเรียน จำนวน 3,300 คน ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีนายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมอำนวยการ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม  คณะครู อสม. จิตอาสา และสมาชิกชมรม To be number one อำเภอท่าตูม ร่วมกิจกรรมในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ผ่านการบูรณาการโดยเครือข่าย To be number one อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ และรณรงค์ "ฉีดวัคซีนโควิดแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ  ให้ถึงเป้าหมายของการกลับมาใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ร่วมกับอำเภอท่าตูม โดยมี นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ จงอุตส่าห์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตูมร่วมออกรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 155 ราย บริจาคโลหิตได้จำนวน 111 ราย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รพ.สต.สะเอิง ต.โพนครก พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงจากเดิมเฉลี่ย
7 ชม. แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมเตรียมการป้องกัน  เช่น เตรียมวางกระสอบทรายกันตามแนวน้ำ เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูง และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง   อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน และ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูมและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ที่ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 1,020 โดส ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____