นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335

นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง

ผอ.รพ.สต.บ้านสะเอิง

คณะกรรมการ ITA/ADMIN

โทร.086-259-8989

กระทรวงสารารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัว ในทุกโอกาสขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพรุ สมุดอวยพรอวยพรผ่านสื่อออนไลน์หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

 

สรุปข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2566 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

    1. ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร

    2. นโยบายของผู้บริหาร

    3. โครงสร้างหน่วยงาน

    4. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

    5. กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน 

ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องเปิดเผย (เพิ่มเติม)

1.

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓.แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

๔.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการเรื่องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส No Gift Policy

 

21-23 พฤศจิกายน 2565 สสอ.ท่าตูม และ รพ.สต.ในสังกัดอบรมทำแผน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขประจำปี 2566 และมาตรการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มาตรฐานบริการ บริหารงานดี  ภาคีเข้มแข็ง  มุ่งวิชาการ  งานเทคโนโลยีเป็นเลิศ”

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งความสุข

3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง

4.ส่งเสริมด้านวิชาการ วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

5.พัฒนาองค์ความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

“ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี   บุคลากรมีความสุข    ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม”

 

ค่านิยมองค์กร (core values)  MOPH

1. M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

3. P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้"
4. H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

อัตลักษณ์ขององค์กร 

“ซื่อสัตย์  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย”

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมงาน ITA