วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567

ณ โรงเรียนบ้านพรมเทพ และโรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.)เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 27 คน
2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 111 คน
3.)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 คน และมีการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียน

Breadcrumbs