วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2567 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอท่าตูม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีแนวทางและแผนการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Breadcrumbs