วันที่ 5 มีนาคม 2567เวลา 13:00 น. 

นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธาน ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

1.โครงการสุรินทร์สร้างสุข

2.การรับผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน

3.การจัดงาน วัน อสม.

4.กิจกรรม พชอ.

5.งบเหลือจ่าย ปี 2567

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม

Breadcrumbs