นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

 


 

วันที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายสมหวัง อิฐรัตน์ ประธาน คปสอ.ท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต. หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ KPI จำนวน 30 คน ร่วมประชุมฟังการนำเสนอตัวชี้วัดระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องธรรมรังษี รพ.ท่าตูมโดยดำเนินการตามมาตรการฯ ได้แก่ สวมหน้ากาก 100 % นั่งเว้นระยะห่าง ล้างมือ และมีทีมตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม

วันที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น.
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม นายสมหวัง  อิฐรัตน์สาธารณ สุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและประชาชนเขตเทศบาลร่วมปฎิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 มิถุนายน  2562 นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัด สสอ.ท่าตูม ได้ประชุมประจำเดือนสัญจร ของ เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ท่าตูม ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี  รพ.สต.บ้านหนองม่วง โดย นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 11.00 น.นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและบุคลากรในสังกัด ร่วมเตรียมพื้นที่สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านสำโรง หมู่ 16 ต.โพนครก

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง ว.919 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

     -หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 919 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

     -สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

     -สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการบริหารตำแหน่ง

     -สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบประเมินสมรรถนะผู้สมัครฯ

     -สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตัวอย่างประกาศรับสมัคร

     -สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ    ที่ สธ 0208.02/ว 948 ลว.13 พ.ค.2563 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 )
 ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( ส่งให้หน่วยงานแล้ว )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ

4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.1367 ลงวันที่  20  เมษายน 2561 เรื่อง การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.3419 ลงวันที่  27  กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกได้เห็นถึงความพร้อมรับผิดของผู้บริหาร ในการที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ( เอกสารหมายเลข 1 )  
  ระเบียบวาระการประชุม ( เอกสารหมายเลข 2 )  
  ตัวอย่างประกาศรับสมัคร ( เอกสารหมายเลข 3 ) แก้ไข 25 เมษายน 57  
  ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข 4 )  
  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ( เอกสารหมายเลข 5 )  
  ฟอร์มแบบรับรองคุณวุฒิ ( เอกสารหมายเลข 6 )  
  เอกสารสำหรับการเตรียมการก่อนประเมินความรู้ความสามารถ ( เอกสารหมายเลข 7 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 8 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 9 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ( เอกสารหมายเลข 10 )  
  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)     
  วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (แก้ไข ณ วันที่ 26 สิงหาคม 56)  
  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง  
ตัวอย่างคำสั่งย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน (คสพ.1)  
คำสั่งอนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (คสพ.2)  
คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คสพ.4)  
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (คสพ.5)  
คำสั่งแก้ไขคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปฏิบัติงาน (คสพ.6)  
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง (คสพ.8)  

 

สำหรับลูกจ้างประจำ

หนังสือรับทราบการเกษียณอายุราชการ
 
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 
แบบฟอร์ม กสจ.    
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.  
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ."  
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (กรณีสมาชิกถึงแ่ก่ความตาย)  
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก  
การปรับระดับชั้นสูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  
ตัวอย่างการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีพิเศษเฉพาะราย)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ    
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    
 แผนปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือก (1)  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (2)  
ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (3)  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4)  
 ใบสมัครสำหรับลูกจ้างประจำขอคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4.1)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (5)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (6)  
บัญชีกรอกและรวมคะแนนในการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (6.1)  
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (7)  
 แบบประเมินปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
 
 ระเบียบและคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
 ระเบียบเครื่องแบบและบัตรลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ัรับบำเหน็จบำนาญ)  
 ตัวอย่างแบบทดสอบพิมพ์ดีด  
 คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 
 แบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างประจำ
 

 

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว

 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
 
 ตัวอย่างการบันทึกแบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ  
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 

 

 สำหรับข้าราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ  
แบบสรุปการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการ
  ตัวอย่าง คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและย้ายข้าราชการ (ม.ค.56)  
 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ตัวอย่างคำสั่งปรับเงินเดือน  
 กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขึ้นต่ำของระดับ
 (ว 17/51) ปรับปรุงวันที่ 1 ก.พ.55
 
 ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
 
 ตัวอย่างการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานรัฐมนตรี
 
 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ตัวอย่างคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (สำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 เม.ย. 54  และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน)

 ตัวอย่าง คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ กรณีนำค่าตอบแทนดังกล่าวไปปรับเป็นเงินเดือน
 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน 
ว 8 / 28 เมษายน 2554 

   
   
   
 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
 ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 
(ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) คลิก 
   
          เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  
          แบบประเมินผลงาน  
          ข้อเสนอแนวคิด  
 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน คลิก     
      นายแพทย์      (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      ทันตแพทย (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      เภสัชกร (แก้ไข 2 เมษายน 2558)  
      พยาบาลวิชาชีพ  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
     นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (อำนวยการระดับต้น) 5 พ.ค. 60  
 แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (นับตาม ว10/48 และ ว16/2538  
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
 
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกฯ
 ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ตัวอย่างคำสั่งของสำนักงาน ก.พ.    
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 
แบบฟอร์มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
 
แบบฟอร์มคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (กำลังปรับปรุง)
 
 ตัวอย่างคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (ก่อนวันที่ 11 ธ.ค.51)
 
ตัวอย่างคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.51
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
(ปรับปรุงตามหนังสือที่ สธ 0201.032/ว14 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)
 
แบบฟอร์มการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินฯ   
         ดาวน์โหลด

       สมุดบันทึกผู้ปฏิบัติฯ
       สมุดบันทึกผู้ประเมินฯ
  
 
ตัวอย่างคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ระดับ 9
 
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
แบบประเมินทันตแพทย์ ด้านทันตกรรม(แบบใหม่ตาม ว10/50) (ปรับปรุง 28 มิ.ย.59) 
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม  
 ใบขอย้า
ใบขอโอน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  
แบบใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลรับราชการ  

 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
 กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
แบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ)
 

 

 สำหรับพนักงานราชการ

ฟอร์มแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตัวอย่างยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(คส.4.1)
(ปรับปรุง 13 ต.ค. 59)
ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(คส.4)
(ปรับปรุง 23 มี.ค. 54 )

 ตัวอย่างประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2554 (ปรับปรุง 11 มีนาคม 2558)

 

 ตัวอย่างแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

 
 ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (คส.1)  
 ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ปรับปรุง 18 สิงหาคม 2554)  
 บัตรสมัครพนักงานราชการ  
 ตัวอย่างคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ  
 ใบสมัครพนักงานราชการ  
 ตัวอย่างการกรอกประวัติพนักงานราชการ (ปรับปรุง 10 มี.ค.54)
 
 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
 การแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน  
 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานราชการ)่ (ปรับปรุง 13 ต.ค. 59)  
 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
 แบบฟอร์มประวัติพนักงานราชการ (ปรับปรุง 20 มี.ค.52)  
 แบบฟอร์มคำสั่งให้พนักงานราชการออกจากราชการ  
 ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ (คส.4.1)(ปรับปรุง 13 ส.ค.51)  
 คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (คส.4 สั่ง ณ วันที่ 1 พ.ค.51)
  (ปรับปรุง 13 ส.ค.51)
 
 คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (คส.4) (ปรับปรุง 25 ส.ค.53)  
 คำสั่งให้พนักงานราชการออกจากการปฏิบัติงาน (คส.3.1) (ปรับปรุง 26 มี.ค.53)  
 คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการระหว่างสัญญาจ้าง (คส.3)  

 คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ(คส.2)
(ปรับปรุง 18 ต.ค.53)

 

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____