นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

22 ธันวาคม 2566 คปสอ.ท่าตูม รับนิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ณ.ห้องประชุมธรรมรังษี รพ.ท่าตูม  และลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ณ รพ.สต.บ้านสะเอิง โดยท่าน นพรัตน์ ตรงศูนย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   ประธานคณะกรรมการนิเทศฯ และ ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  โดยมี พญ.แม้นเขียน  ชัญถาวร ผอ.รพ.ท่าตูม ประธาน คปสอ.ท่าตูม  นายนราธิป เพิ่มผล  สสอ.ท่าตูม  หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน  ผอ.รพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศ

 

14 ธันวาคม 2566  ชาวอำเภอท่าตูม ยินดีต้อนรับ ท่านนราธิป เพิ่มผล สสอ.ท่าตูม ด้วยความยินดียิ่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ  และบุคลากรในสังกัด ได้ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอท่าตูม ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA)  ของอำเภอท่าตูม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566

คลิ๊กลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

https://amphoeita.com/i/e03346699

 

แผนการป้องกันและป้องปรามทุจริต ปี 2566

 

แผนการป้องกันและป้องปรามทุจริต ปี 2566

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส No Gift Policy

 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

21-23 พฤศจิกายน 2565 สสอ.ท่าตูม และ รพ.สต.ในสังกัดอบรมทำแผน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขประจำปี 2566 และมาตรการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มาตรฐานบริการ บริหารงานดี  ภาคีเข้มแข็ง  มุ่งวิชาการ  งานเทคโนโลยีเป็นเลิศ”

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน 5-11 ปี อำเภอท่าตูม

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอท่าตูม (คปสอ.ท่าตูม) ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็ม 1 และ 2 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในเขตพื้นที่
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามแผนการฉีดวัคซีนอำเภอท่าตูม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ที่จะดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูและผู้บริหารทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูมเป็นอย่างดี

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____