นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ???? ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 5 มีนาคม 2567เวลา 13:00 น. 

นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธาน ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

1.โครงการสุรินทร์สร้างสุข

2.การรับผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน

3.การจัดงาน วัน อสม.

4.กิจกรรม พชอ.

5.งบเหลือจ่าย ปี 2567

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2567 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอท่าตูม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีแนวทางและแผนการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตูม และ องค์การบริการส่วนตำบลกระโพ ลงพื้นที่ ที่บ้านตากลาง หมู่ 9 ตำบลกระโผ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสอบสวน กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหัวสุนัข ผลบวก พร้อมประชุมวางแผนกำหนดมาตรการ การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากลาง จากการประชุมวางแผนมีมาตรการร่วมกันดังนี้ปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ทำบันทีกสั่งกักสัตว์ 6 เดือน ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ แจ้งเตือนพื้นที่ข้างเคียงจุดเกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุม 100% เมื่อพบสัตว์แสดงอาการสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าดำเนินการตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทำลายสัตว์และส่งตัวอย่างเพื่อยืนยัน 2. อบต.สำรวจจำนวนสัตว์จุดเกิดโรค รายงานผลการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายก่อนพบโรคฉีดวัคซีนในสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ สนับสนุนการกักสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่กักสัตว์ สาธารณสุข ค้นหาผู้สัมผัส อสม.เคาะประตูบ้าน ค้นหาผู้มีประวัติการถูกสัตว์กัด ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเจ้าของสัตว์ที่ถูกสัตว์มีโรคกัด ให้ความรู้แก่ประชาชนเมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน เลีย ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอท่าตูมเป็นประธาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567 ณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง หมู่ 16 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ กำนั้น เจ้าหน้าที่ปกครอง
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____