สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม มีกลุ่มงานอยู่ 3 กลุ่มงานหลักได้แก่

      1.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

        - กลุ่มงานบริหารทั่วไป

        - งานการเงินและบัญชี

- งานการเจ้าหน้าที่
- งานยุทธศาสตร์
- ICT
- งานนิติการ
- งาน ITA ชมรมจริยธรรม
- งานประกันสุขภาพ

2.กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ

- งานพัฒนาคุณภาพบริการ

- งานสุขภาพภาคประชาชน

- งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานรักษาพยาบาลเฉพาะกิจและจิตอาสา

3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

- งานส่งเสริมสุขภาพ

-งานสุขภาพจิต

- งานยาเสพติด
- งานอาหารปลอดภัย
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
- มะเร็ง
- งานควบคุมการบริโภคบุหรี่สุรา
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานทันตสาธารณสุข
-งานแพทย์แผนไทย
 

Breadcrumbs