นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 31 มกราคม 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี และโรงเรียนบ้านโนนสูง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.)เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 29  คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 155 คน 3.)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน และมีการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียน 

วันที่ 30 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ควบคุมโรคติด

ต่อนำโดยแมลง ที่ 9.3 สุรินทร์ ทีม CDCU อำเภอชุมพลบุรี ได้ออกประเมินพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุริทร์ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

ปลอดไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภอท่าตูม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช และที่หมู่บ้าน

โนนขวาว ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าตูม ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา อสม.ตำบล

พรมเทพ ให้การต้อนรับทีมประเมิน การประเมินพื้นที่ต้นแบบ ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการรายงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการกระบวนการ/กติกา พร้อมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน

วันที่ 25 มกราคม 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ และโรงเรียนบ้านบุผาง ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.)เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 25 คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 92 คน 3.)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน และมีการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณ สุขอำเภอท่าตูม เข้าร่วมประชุมประชาพิจารย์แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่าตูม ปี 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม ซึ่งได้ร่วมหารือความสอด คล้องของยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์องค์กร โครงการต่างๆที่จะส่งผลให้บรรลุแต่ละยุทธศาสตร์ ปัญหาและข้อเสนอแนะใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการนี้มีผู้แทนปกครองอำเภอ ผู้แทน อบต.ท่าตูม เทศบาลท่าตูม ผู้นำชุมชน อสม. ผอ.รพ.สต. หัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประขุมด้วย

วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำโดย นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และคณะกรรมการโซน รพ.สต.อำเภอท่าตูม จำนวน 3 โซน ออกประเมินไขว้ "กิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก"

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.30-16.30 น.  นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม
เป็นประธานประชุมชี้แจงการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข
ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โดยนางสาวภควดี ชมวิจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรชเป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานดังกล่าว ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าตูม
ทั้งหมด 17 แห่ง

วันที่ 24 มกราคม 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูมออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567
ณ โรงเรียนบ้านนานวล และโรงเรียนบ้านหนองเมธี ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเถริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้น
อนุบาล 2-3 จำนวน 15 คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 141 คน3)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน และมีการตรวจสุขภาพ
ช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น.  นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม
เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2567 ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โดยนางสาวชาลิรี เบ้าทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าตูม และนางรัตนาวดี ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครกเป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าตูมทั้งหมด 17 แห่ง

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณ สุขอำเภอท่าตูม ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข "ระดับทอง" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย พชอ.ท่าตูม แนวทางการตรวจคัดกรอง และการสนับสนุนบุคลากร รพ.สต.พร้อมอุปกรณ์ ในการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดแก่นักเรียนของ สกร. 10 ตำบลในเขตอำเภอท่าตูม และการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาสพติดในพื้นที่อำเภอท่าตูมด้วย


หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____