นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมวันอสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน อสม.ระดับอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนโรงพยาบาลท่าตูม ประธาน อสม.ระดับตำบล จากทุก
รพ.สต. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน กำหนดจัดงานวันอสม.แห่งชาติ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูมมอบหมายให้ ทีม MCAT! คปสอ.ท่าตูม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก ร่วมติดตาม ลงพื้นที่ ออกเยียวยาจิตใจ ให้กำลังใจ และประเมินภาวะสุขภาพจิต แก่ผู้ประสบเหตุไฟใหม้ในพื้นที่ ณ บริเวณ โรงงานสุวรรณภูมิไม้ไทย จำกัด หมู่ ๒ ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 32 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการประเมินพบผู้มีภาวะเครียดปานกลางจำนวน 2 ราย(เจ้าของโรงงน) มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และรายอื่นๆมีภาวะเครียดเล็กน้อย ยังมีความวิตกกังวลเล็กน้อยกลัวเหตุการณ์ฟไหม้เกิดขึ้นช้ำสามารถปรับตัวได้ จึงแนะนำการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านโปรแกรม "MENTALHEALTH CHECK IN" แนะนำการจัดการความเครียดด้วยตนเอง
การเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตเมื่อมีอาการผิดปกติที่โรงพยาบาลท่าตูม และส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจต่อเนื่อง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกตรวจสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมแก่ผู้ประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 6 ร้าน ในเขตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2565 ผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.50 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าดูม นายบุญเลิศ อินทร์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลานายอัครพงษ์ แก้วยศ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก และเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตาม ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุไฟใหม้ในพื้นที่ ณ บริเวณ โรงไม้สักมังกร หมู่ 2 ต.โพนครก อ.ท่าตม จ.สุรินทร์ มีจำนวน 32 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานดับเพลิงร่วมกับหน่วยกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหา หน้ากากอนามัย N95 และชุดmashk with back รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลท่ตูม สำหรับ ให้ออกชิเจนเตรียมพร้อมแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยสถานการณ์วันนี้ไฟสงบแล้ว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานอบรม เรื่องแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ การเจาะเลือด การนำส่งตรวจตัวอย่างทางการแพทย์ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องตัน ปีงบประมาณ 2567 ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เข้าร่วมอบรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. นายนราธิป  เพิ่มผล  สาธารณสุขอำเภอท่าตูมมอบหมายให้ นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นายภพธรรม  สุขสนิท ผอ.รพ.สต.บ้านตากลาง เป็นตัวแทนคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอดีเด่น “การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)” ระดับเขตสุขภาพที่ 9 โดยมีผู้แทนศูนย์การเรียนรู้อำเภอท่าตูม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมด้วย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงขั้นตอน/แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมทั้งประกาศการสาธารณสุขอำเภอท่าตูมต่อต้านทุจริตในหน่วยงานของราชการ โดยมีผอ.รพ.สต. และตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จากนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยรพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง และโรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.)เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 51 คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 165 คน 3.)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน และมีการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.)เคลือบฟลูออไรด์วานิช นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 43 คน 2.)ทาฟลูออไรด์เจล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 173 คน 3.)เคลือบปิดหลุมร่องฟันแท้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 34 คน และมีการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวางแผนการรักษารายบุคคล พร้อมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียน

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____