วิสัยทัศน์ (Vision)

“มาตรฐานบริการ บริหารงานดี  ภาคีเข้มแข็ง  มุ่งวิชาการ  งานเทคโนโลยีเป็นเลิศ”

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งความสุข

3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง

4.ส่งเสริมด้านวิชาการ วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

5.พัฒนาองค์ความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

“ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี   บุคลากรมีความสุข    ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วม”

 

ค่านิยมองค์กร (core values)  MOPH

1. M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
3. P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้"
4. H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

อัตลักษณ์ขององค์กร 

“ซื่อสัตย์  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย”

Breadcrumbs