นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335

นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง

ผอ.รพ.สต.บ้านสะเอิง

คณะกรรมการ ITA/ADMIN

โทร.086-259-8989

MOIT7  ข้อ2-3ประกาศประเมินผลรอบ 1 ปี 2567

 

รอบ 1 ปีงบประมาณ 2567( 1 ตุลาคม 2566 - 31  มีนาคม 2567)
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
3. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

ดาวน์โหลด  download

https://www.thatoomsso.com/ita/download/MOIT7-1-2567.pdf

 

MOIT7  ข้อ2-3ประกาศประเมินผลรอบ ๒ ปี ๒๕๖๖

 

รอบ 2 ปีงบประมาณ 2566( 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
3. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

ดาวน์โหลด  download

https://www.thatoomsso.com/ita/download/MOIT7-2567.pdf

 

กระทรวงสารารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัว ในทุกโอกาสขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพรุ สมุดอวยพรอวยพรผ่านสื่อออนไลน์หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

 

สรุปข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2566 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

    1. ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร

    2. นโยบายของผู้บริหาร

    3. โครงสร้างหน่วยงาน

    4. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

    5. กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน 

ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องเปิดเผย (เพิ่มเติม)

1.

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓.แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

๔.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการเรื่องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมงาน ITA