สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ( เอกสารหมายเลข 1 )  
  ระเบียบวาระการประชุม ( เอกสารหมายเลข 2 )  
  ตัวอย่างประกาศรับสมัคร ( เอกสารหมายเลข 3 ) แก้ไข 25 เมษายน 57  
  ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข 4 )  
  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ( เอกสารหมายเลข 5 )  
  ฟอร์มแบบรับรองคุณวุฒิ ( เอกสารหมายเลข 6 )  
  เอกสารสำหรับการเตรียมการก่อนประเมินความรู้ความสามารถ ( เอกสารหมายเลข 7 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 8 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 9 )  
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ( เอกสารหมายเลข 10 )  
  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)     
  วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (แก้ไข ณ วันที่ 26 สิงหาคม 56)  
  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง  
ตัวอย่างคำสั่งย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน (คสพ.1)  
คำสั่งอนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (คสพ.2)  
คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คสพ.4)  
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (คสพ.5)  
คำสั่งแก้ไขคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปฏิบัติงาน (คสพ.6)  
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง (คสพ.8)  

 

สำหรับลูกจ้างประจำ

หนังสือรับทราบการเกษียณอายุราชการ
 
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 
แบบฟอร์ม กสจ.    
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.  
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ."  
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (กรณีสมาชิกถึงแ่ก่ความตาย)  
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก  
การปรับระดับชั้นสูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  
ตัวอย่างการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีพิเศษเฉพาะราย)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ    
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    
 แผนปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือก (1)  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (2)  
ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (3)  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4)  
 ใบสมัครสำหรับลูกจ้างประจำขอคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4.1)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (5)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (6)  
บัญชีกรอกและรวมคะแนนในการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (6.1)  
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (7)  
 แบบประเมินปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
 
 ระเบียบและคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
 ระเบียบเครื่องแบบและบัตรลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ัรับบำเหน็จบำนาญ)  
 ตัวอย่างแบบทดสอบพิมพ์ดีด  
 คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 
 แบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างประจำ
 

 

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว

 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
 
 ตัวอย่างการบันทึกแบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ  
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 

Breadcrumbs