สำหรับข้าราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ  
แบบสรุปการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการ
  ตัวอย่าง คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและย้ายข้าราชการ (ม.ค.56)  
 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ตัวอย่างคำสั่งปรับเงินเดือน  
 กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขึ้นต่ำของระดับ
 (ว 17/51) ปรับปรุงวันที่ 1 ก.พ.55
 
 ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
 
 ตัวอย่างการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานรัฐมนตรี
 
 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 ตัวอย่างคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (สำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 เม.ย. 54  และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน)

 ตัวอย่าง คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ กรณีนำค่าตอบแทนดังกล่าวไปปรับเป็นเงินเดือน
 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน 
ว 8 / 28 เมษายน 2554 

   
   
   
 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
 ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 
(ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) คลิก 
   
          เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  
          แบบประเมินผลงาน  
          ข้อเสนอแนวคิด  
 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน คลิก     
      นายแพทย์      (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      ทันตแพทย (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      เภสัชกร (แก้ไข 2 เมษายน 2558)  
      พยาบาลวิชาชีพ  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
     นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (อำนวยการระดับต้น) 5 พ.ค. 60  
 แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (นับตาม ว10/48 และ ว16/2538  
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
 
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกฯ
 ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ตัวอย่างคำสั่งของสำนักงาน ก.พ.    
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 
แบบฟอร์มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
 
แบบฟอร์มคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (กำลังปรับปรุง)
 
 ตัวอย่างคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (ก่อนวันที่ 11 ธ.ค.51)
 
ตัวอย่างคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.51
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
(ปรับปรุงตามหนังสือที่ สธ 0201.032/ว14 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)
 
แบบฟอร์มการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินฯ   
         ดาวน์โหลด

       สมุดบันทึกผู้ปฏิบัติฯ
       สมุดบันทึกผู้ประเมินฯ
  
 
ตัวอย่างคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ระดับ 9
 
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
แบบประเมินทันตแพทย์ ด้านทันตกรรม(แบบใหม่ตาม ว10/50) (ปรับปรุง 28 มิ.ย.59) 
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม  
 ใบขอย้า
ใบขอโอน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  
แบบใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลรับราชการ  

 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
 กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
แบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ)
 

 

 สำหรับพนักงานราชการ

ฟอร์มแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตัวอย่างยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(คส.4.1)
(ปรับปรุง 13 ต.ค. 59)
ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(คส.4)
(ปรับปรุง 23 มี.ค. 54 )

 ตัวอย่างประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2554 (ปรับปรุง 11 มีนาคม 2558)

 

 ตัวอย่างแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

 
 ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (คส.1)  
 ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ปรับปรุง 18 สิงหาคม 2554)  
 บัตรสมัครพนักงานราชการ  
 ตัวอย่างคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ  
 ใบสมัครพนักงานราชการ  
 ตัวอย่างการกรอกประวัติพนักงานราชการ (ปรับปรุง 10 มี.ค.54)
 
 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
 การแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน  
 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานราชการ)่ (ปรับปรุง 13 ต.ค. 59)  
 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
 แบบฟอร์มประวัติพนักงานราชการ (ปรับปรุง 20 มี.ค.52)  
 แบบฟอร์มคำสั่งให้พนักงานราชการออกจากราชการ  
 ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ (คส.4.1)(ปรับปรุง 13 ส.ค.51)  
 คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (คส.4 สั่ง ณ วันที่ 1 พ.ค.51)
  (ปรับปรุง 13 ส.ค.51)
 
 คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (คส.4) (ปรับปรุง 25 ส.ค.53)  
 คำสั่งให้พนักงานราชการออกจากการปฏิบัติงาน (คส.3.1) (ปรับปรุง 26 มี.ค.53)  
 คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการระหว่างสัญญาจ้าง (คส.3)  

 คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ(คส.2)
(ปรับปรุง 18 ต.ค.53)

 

Breadcrumbs