กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

    6. ข่าวประขาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

    7. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน

    8. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

    9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH

    10. ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม

    11. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

    12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

    13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

    14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

    15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องเปิดเผย (เพิ่มเติม)

1.

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓.แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

๔.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการเรื่องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

    9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

    9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร    ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

    9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

  คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน 

  ระดับกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

-คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

-แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

-คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• คู่มือ ฯ สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 คู่มือ ฯ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 คู่มือ ฯ สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณส

 คู่มือ ฯ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

-แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระทำผิดวินัย กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรกา

-คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2562

-คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

 คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 01 บังคับใช้วันที่ 14 เมษายน 2563

 คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

-คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

-แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ

-คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-คู่มือการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

-คู่มือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ระดับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมคุณธรรม

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

-คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน

 คู่มือปฏิบัติงา การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 คู่มือปฏิบัติงา การบริหารพัสดุ

 คู่มือปฏิบัติงา กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายใน

 คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ

 คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

 คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

 คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

 

คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

-คู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดย สำนักงาน ป.ป.ท.

-คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.

-แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 คู่มือแนวทาง ฯ

 งานนำเสนอ (PowerPoint) แนวทาง ฯ

-คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

 คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับปรับปรุง)

 คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ

-คู่มือการปฏิบัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

-คู่มือพิชิตความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในสัญญาภาครัฐ โอกาสเปิดประตูสู่ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

 ฉบับภาษาไทย

 ฉบับภาษาอังกฤษ

 

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดย กรมบัญชีกลาง

 

คู่มือแนวทางการควบคุมภายใน

-แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

-แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ 116 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

 ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

 แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

• คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) สนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

 แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

-108 คำถามพนักงานราชกา

-แนวทางการลงโทษ โดย สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

 

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       -ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องเปิดเผย (เพิ่มเติม)

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

1  คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

2  คู่มือแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับสมบูรณ์

3  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี ๒๕๖๐

4  การลงนามใบสั่งซื้อจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ด้านการเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 หน่วยงานกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุด

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

MOIT2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน
1.6 ข่าวประขาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน


 
2. ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
4. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
5. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
6. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
7. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
8. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
13. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
14. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
3. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
3.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
3.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)

 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564

1. บันทึกเสนอรายงานผู้บริหารทราบ และสั่งการให้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และ วางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาวัสดุ พ.ศ.2565

MOIT4 วางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาพัสดุ พ.ศ.2565

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารให้รับทราบ และสั่งการ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ

การรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาติ

2.2 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2565

งบลงทุน 

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

งบดำเนินงาน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างองหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ
คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64
ตุลาคม 64 
พฤศจิกายน 64 
ธันวาคม 64 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน มกราคม 65 - มีนาคม 65
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน เมษายน 65 - มิถุนายน 65
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน กรกฏาคม 65 - กันยายน 65
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2564
2. มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
4.หลักฐานการประชุมชี้แจงให้รับทราบทั้งองค์กร ปี 2565
5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT8หน่วยงานมีรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบ ๒ ปีงบประมาณ 2564 และรอบ ๑ ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 2 

รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

3. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 3

รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

3. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ฯ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินโครงการ
1.2  โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ฯ
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ

 

ด้านความโปร่งใส

MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2

รอบ  6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)
1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน
3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

รอบ  12 เดือน (เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)
1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน
3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. หลักฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 สิงหาคม 2565
1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และปรากฎการขออนุมัติเผยแพร่
1.2. โครงการ / กิจกรรม
2. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
3. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่่ผู้บริหารรับทราบ
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

การป้องกันการรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 2

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

2. มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

3. มาตการการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
     (การใช้รถ,การเบิกค่าตอบแทน,การจัดทำโครงการ,การจัดหาพัสดุ)

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

1.1    บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 4

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
1.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. มาตการการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
1.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
     (การใช้รถ,การเบิกค่าตอบแทน,การจัดทำโครงการ,การจัดหาพัสดุ)
1.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
1.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
1.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
1.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

MOIT 14หน่วยงานมีการการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ และการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
5. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติฯ 
2. รายงานสรุปผลการติดตาม/คำสั่ง/ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติฯ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ด้านการใช้ทรัพยากรของทางราชการ

MOIT 15หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง และ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อปฏิบัติในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน
2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ และการให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงาน
ของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้ภายนอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
4. มีหนังสือแจ้งเวียน แนวปฏิบัติ
4.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐ
4.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

ด้านการป้องกันการทุจริต

MOIT 16หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 

ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนด

ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565 (แบบฟอร์มที่ 2)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 18หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จาก MOIT 18

3. หลักฐานการแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG"

1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

2. รายชื่อของสมาชิกชมรม STRONG

3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  กรณี การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนือื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนือื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

6. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ด้านการป้องกันการทุจริต

MOIT 22หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ดำเนินการตั้งแต่ใตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2)
4. ภาพถ่ายกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3. คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

4. บันทึกแจ้งเวียนประกาศฯ และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

5. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงาน

6. Print Screen หน้าจอการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงานผ่านระบบ Google Form

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงาน

2. Print Screen หน้าจอการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงานผ่านระบบ Google Form

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน