MOIT2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

ลำดับ

รายการ

ข้อมูล

1

โครงสร้างผู้บริหารหน่วยงาน

ดูข้อมูล

2

นโยบายของผู้บริหาร

ดูข้อมูล

3

โครงสร้างหน่วยงาน

ดูข้อมูล

4

หน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

ดูข้อมูล

4

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ดูข้อมูล

6

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน

ดูข้อมูล

7

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ดูข้อมูล

8

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ดูข้อมูล

9

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ดูข้อมูล

10

พรบ.มาตรฐานจริยธรรม

ดูข้อมูล

11

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2564

ดูข้อมูล

12

ข้อกำหนดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ดูข้อมูล

13

อินโฟกราฟฟิก คก.จริยธรรม ก.สาธารณสุข

ดูข้อมูล

14

ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม

ดูข้อมูล

15

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ดูข้อมูล

16

แผนปฏิบัติการประจำปี

ดูข้อมูล

17

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ดูข้อมูล

18

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

ดูข้อมูล

19

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ดูข้อมูล

20

คู่มือการร้องเรียนการทุจริต

ดูข้อมูล

21

คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจสนับสนุน

ดูข้อมูล

22

คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน(ตาม พรบ...)

ดูข้อมูล

23

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

ดูข้อมูล

24

รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริต

ดูข้อมูล

25

วิเคระห์ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565

ดูข้อมูล

26

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

ดูข้อมูล

27

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)

ดูข้อมูล

27

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายปี)

ดูข้อมูล

28

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติป้องกันเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย

ดูข้อมูล

29

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ดูข้อมูล