ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

    1. ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร

    2. นโยบายของผู้บริหาร

    3. โครงสร้างหน่วยงาน

    4. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

    5. กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน 

 

 

          กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

    6. ข่าวประขาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

    7. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน

    8. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

    9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH

    10. ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม

    11. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

    12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

    13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

    14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

    15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)