วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการขับเคลื่อนโครงการ To be number one ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอท่าตูม โดยส่งเสริมการจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ  หน่วยงาน และชุมชน และให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

Breadcrumbs