วันที่ 23 ตุลาคม 2564
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ฯ ณ บริเวณลานประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Breadcrumbs