วันที่ 21 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตู้ม, ปลัดอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่ ออกติดตามตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่อำเกอท่าตูม พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดังนี้

1.รพ.สต.บ้านสะเอิง ต.โพนครก มีน้ำไหลเข้ามาเอ่อล้นบริเวณพื้นถนนภายใน รพ.สต. ซึ่งได้นำกระสอบทรายมาวางกั้น ไม่ให้ไหลเข้าในอาคาร และได้เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหากน้ำเอ่อท่วม โดยระดับน้ำได้เพิ่มขึ้น 2.5 เซ็นติเมตร ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในการนี้ได้ทำการย้ายจุดให้บริการไปที่วัดป่าพรหมวิหาร ม.9  บ้านสมสะอาด  ซึ่งห่างจาก รพ.สต. 800 เมตร เป็นการชั่วคราว

2.รพ.สต.บ้านสาโรช ต.พรมเทพ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์

3.พื้นที่ตำบลบะ ระดับน้ำสูงขึ้น การสัญจรไม่สะดวกแต่ยังไม่กระทบต่อหน่วยบริการ

4.บ้านโพนยาง ต.โพนครก ซึ่งถนนเส้นบ้านโพนยาง-บ้านโพนขวาว และวัดบ้านโพนยาง ถูกน้ำจากแม่น้ำมูลล้นเอ่อท่วม ส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าว รถสัญจรผ่านไม่ได้รวมถึงถนนหน้าวัดและบริเวณภายในวัดบางส่วนมีน้ำขังและนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายเสียหาย

5.บ้านแข้ด่อน ตำบลท่าตูม ซึ่งน้ำมูลเอ่อท่วมถนนภายในหมู่บ้าน นาข้าว และแปลงปลูกดอกดาวเรือง

Breadcrumbs