วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมประเมินสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รพ.สต.สะเอิง ต.โพนครก พบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงจากเดิมเฉลี่ย
7 ชม. แนะนำให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมเตรียมการป้องกัน  เช่น เตรียมวางกระสอบทรายกันตามแนวน้ำ เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูง และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง   อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

Breadcrumbs