วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยการในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เข็มที่ 1 ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปีของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าตูม จำนวน 74 โรงเรียน จำนวน 3,300 คน ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีนายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมอำนวยการ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม  คณะครู อสม. จิตอาสา และสมาชิกชมรม To be number one อำเภอท่าตูม ร่วมกิจกรรมในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ผ่านการบูรณาการโดยเครือข่าย To be number one อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ และรณรงค์ "ฉีดวัคซีนโควิดแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ  ให้ถึงเป้าหมายของการกลับมาใช้ชีวิตภายใต้วิถีใหม่

Breadcrumbs