วันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วยแพทย์ พอ.สว. นำโดย นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม  ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม และคณะประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล คป.สอ.ท่าตูม ออกให้บริการฉีด "วัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2  จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 26 ราย  และฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับจัดสรรจาก พมจ. เข็มที่ 1 จำนวน 10 ราย ให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และ พระภิกษุสงฆ์  ในพื้นที่ตำบลโพนครกและตำบลบัวโคก หลังรับวัคซีนไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์

Breadcrumbs