วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 11.20 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับนายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นายประสงค์จิต บุตรสาลี ท้องถิ่นอำเภอ

ท่าตู้ม นำเสนอการประกวดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

สุรินทร์ ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีนางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอท่าตูม

น่างบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมให้กำลังใจ โดยอำเภอท่ตูม

ได้เข้าร่วมประกวด 2 setting คือุ ชุมชน TO BE NUMBER ONE ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 ต.หนองบัว และ setting ของอำเภอ

TO BE NUMBER ONE มีอำเภอที่เข้าร่วมนำเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 7 อำเภอ (ท่าตูม ลำดวน กาบเชิง

เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ จอมพระ และสังขะ)

Breadcrumbs