วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับ
นายกกิ่งชาดอำเภอท่าตูม นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม ศูนย์ประสานงานอาสา
สมัครสภากาชาดไทยอำเภอท่าตูม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยการออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้ประสงค์มาบริจาคโลหิต จำนวน 165 ราย บริจาคโลหิตได้จำนวน
142 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

Breadcrumbs