วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา15.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเขตพื้นที่ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และได้แนะนำให้ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ตำบลบะทั้งสองแห่งได้แก่ รพ.สต.บะ และรพ.สต.บ้านปรีง เฝ้าระวังสถานการณ์ เตรียมการป้องกัน เช่น  กระสอบทราย เตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคจากภาวะน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง อุจจาระร่วง และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

Breadcrumbs