วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายรณภพ บุตรสยาตรัส ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตูม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามประเด็นเป้าหมายการพัฒนา ของ พชอ. ท่าตูม โดยมี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบตามประเด็นการดำเนินงาน 8 ประเด็น เข้าร่วมการประชุม

Breadcrumbs