วันที่ 30 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ควบคุมโรคติด

ต่อนำโดยแมลง ที่ 9.3 สุรินทร์ ทีม CDCU อำเภอชุมพลบุรี ได้ออกประเมินพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุริทร์ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

ปลอดไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภอท่าตูม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช และที่หมู่บ้าน

โนนขวาว ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าตูม ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา อสม.ตำบล

พรมเทพ ให้การต้อนรับทีมประเมิน การประเมินพื้นที่ต้นแบบ ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการรายงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการกระบวนการ/กติกา พร้อมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน

Breadcrumbs