วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณ สุขอำเภอท่าตูม ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข "ระดับทอง" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย พชอ.ท่าตูม แนวทางการตรวจคัดกรอง และการสนับสนุนบุคลากร รพ.สต.พร้อมอุปกรณ์ ในการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดแก่นักเรียนของ สกร. 10 ตำบลในเขตอำเภอท่าตูม และการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาสพติดในพื้นที่อำเภอท่าตูมด้วย


Breadcrumbs