วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และลงพื้นที่ติดตามกลุ่มประกอบอาชีพผลิต แห อวนในบ้านสระทลา หมู่ที่ 21 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมสัมภาษณ์ข้อมูลและให้คำแนะนำการใส่อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำงาน โดยมี นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางสาวนันทพร เหลืองสกุลไทย หัวหน้างานควบคุมโรค รพ.ท่าตูม
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจาก รพ.สต. อสม.และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 21 ร่วมกิจกรรมด้วย


Breadcrumbs