อำเภอท่าตูมจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพอสม. สู่การเป็น SMART อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ปีงบประมาณ 2565 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูม จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น SMART อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมจำนวน 176 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. สู่การเป็น SMART อสม. และ อสม.หมอประจำบ้าน
ให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อมโยงกลไก 3 หมอ และขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพทุกระดับ ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม

Breadcrumbs