วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอท่าตูมเป็นประธาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567 ณ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง หมู่ 16 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ กำนั้น เจ้าหน้าที่ปกครอง
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน

Breadcrumbs