วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนราธิป  เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูมเป็นประธาน ประชุมโครงการมหกรรมสุขภาพวัน อสม.แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมในโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประธาน อสม. แต่ละตำบล เข้าร่วมประชุม

Breadcrumbs