วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. นายนราธิป  เพิ่มผล  สาธารณสุขอำเภอท่าตูมมอบหมายให้ นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นายภพธรรม  สุขสนิท ผอ.รพ.สต.บ้านตากลาง เป็นตัวแทนคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอดีเด่น “การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)” ระดับเขตสุขภาพที่ 9 โดยมีผู้แทนศูนย์การเรียนรู้อำเภอท่าตูม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมด้วย

Breadcrumbs