วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานอบรม เรื่องแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ การเจาะเลือด การนำส่งตรวจตัวอย่างทางการแพทย์ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องตัน ปีงบประมาณ 2567 ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เข้าร่วมอบรม

Breadcrumbs