วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงขั้นตอน/แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมทั้งประกาศการสาธารณสุขอำเภอท่าตูมต่อต้านทุจริตในหน่วยงานของราชการ โดยมีผอ.รพ.สต. และตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จากนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยรพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง เข้าร่วมประชุม

Breadcrumbs