วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.10 น.
นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ร่วมฟังการนำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการประ กวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ของ อสม.จันทร์ เชื้อชัย สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายธนวรรธน์ สุขุมพันธ์พิพัฒนา ผอ.รพ.สต.ม่วงมูล และบุคลากรในสังกัดเป็นพี่เลี้ยงร่วมในการนำเสนอด้วย

Breadcrumbs