ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอท่าตูมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ท่าตูม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมสุขภาพ
งานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ประจำปี 2565” 

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอท่าตูมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ท่าตูม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมสุขภาพ งานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ประจำปี 2565” ได้รับเกียรติจาก นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอสม.ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่น และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อสม. อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอสม.ที่ได้รับรางวัลอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าตูมในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และในเวลา 13.00 น. นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกเยี่ยมเสริมพลัง มอบนโยบาย มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่อสม.ดีเด่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยมีแพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่คปสอ.ท่าตูม และพี่น้องอสม.ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเทศบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Breadcrumbs