การดำเนินการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน 5-11 ปี อำเภอท่าตูม

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอท่าตูม (คปสอ.ท่าตูม) ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็ม 1 และ 2 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในเขตพื้นที่
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามแผนการฉีดวัคซีนอำเภอท่าตูม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ที่จะดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูและผู้บริหารทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูมเป็นอย่างดี

Breadcrumbs