วันที่ 28 มกราคม 2564
นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ท่าตูม และ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงาน LTC ปี 2564

Breadcrumbs