Sample Photo

นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายนนท์ธวัฒน์ ยอดอินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายวิชาการ

โทร.098-185-4628

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

ปั่น ปันสุข ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่นเพื่อพ่อ 6 มีนาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด

 

 

ข้อบังคับ/ระเบียบเงินบำรุง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

 

2.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

3.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

4.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

5.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข (ออกตาม ระเบียบฯ เงินบำรุง พ.ศ. 2561)

1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 (ข้อ 9 ว.5)

ดาวน์โหลด

new !!

2.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคฯ พ.ศ.2561 (ข้อ 22 ว.2)

ดาวน์โหลด

new !!

 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณณสุขมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2692/2553

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

2.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2999/2559

ดาวน์โหลด

 

3.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   1895/2561

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ พ.ศ.2544

ดาวน์โหลด

 

2.

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

 

3.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ พ.ศ. 2544 (ข้อ 9(2))

ดาวน์โหลด

 

4.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ดาวน์โหลด

 

 

 แบบฟอร์มคำขอรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ

ดาวน์โหลด

 

5.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

6.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

7.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

new !!

8.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

9.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

10.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 8 - 9) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

11.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 8 - 9 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

12.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

 

13.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 11-12 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12) ปี 62 -63

ดาวน์โหลด

new !!

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 12) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ประกาศรายชื่อสหวิชาชีพ และแบบคำขอรับเงิน)

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 (ประกาศรายชื่อสหวิชาชีพ และแบบคำขอรับเงิน)

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจ (ฉ.11-12) วันที่ 17 มกราคม 2560

ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ครั้งที่ 1/2560) วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

 

 

รวมคำถาม - ตอบ ของกลุ่มกฎหมาย

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ ตีความ ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทน ตาม ฉ.11(39688)

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด   1  2   3

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง ตามข้อ 9

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544  ( ข้อ 9(1) )

ดาวน์โหลด

 

2

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 (ข้อ 9 (3) )

ดาวน์โหลด

 

3

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบฯ พ.ศ. 2545 ( ข้อ 9 (4 ) )

ดาวน์โหลด

 

4

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2544 ( ข้อ 9 (5 ) )

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (5 ) )

ดาวน์โหลด

 

5

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2544 ( ข้อ 9 (6 ) )

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (6 ) )

ดาวน์โหลด

 

6

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่ พ.ก.ส. พ.ศ. 2556 ( ข้อ 9 (7 ) )

ดาวน์โหลด

 

 

ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

 

7

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ( ข้อ 9 (8 ) )

ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือเวียน /หนังสือตอบข้อหารือ /มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

สธ 0201.042.4/ว 261 การชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

 

โครงสร้างหน่วยงาน/กรอบอัตรากำลัง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.1367 ลงวันที่  20  เมษายน 2561 เรื่อง การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.3419 ลงวันที่  27  กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 ) 15 June 60 : 09.22
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( ส่งให้หน่วยงานแล้ว )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ

4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____