Sample Photo

นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายนนท์ธวัฒน์ ยอดอินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายวิชาการ

โทร.098-185-4628

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

อำเภอท่าตูม ได้จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมืาอวันที่ 23 มีนาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...

อัตลักษณ์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม อสม.ปปช. นสค และ อสค. ปี.2560

อ่านเพิ่มเติม...

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร กพ.2560 ณ รพ.สต.ทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม คณะอนุกรรมการ ศปถ.ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 3 ตำบลนำร่อง ได้แก่ ตำบลเมืองแก  ตำบลหนองบัว และตำบลทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สต.บัวโคก เป็นตัวแทนการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับโซน ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่น ปันสุข ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่นเพื่อพ่อ 6 มีนาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

            Download หมายเหตุ

รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒

             ดาวน์โหลด  

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒

             ดาวน์โหลด   

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด

 

 

ข้อบังคับ/ระเบียบเงินบำรุง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

 

2.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

3.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

4.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

5.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข (ออกตาม ระเบียบฯ เงินบำรุง พ.ศ. 2561)

1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 (ข้อ 9 ว.5)

ดาวน์โหลด

new !!

2.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคฯ พ.ศ.2561 (ข้อ 22 ว.2)

ดาวน์โหลด

new !!

 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณณสุขมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2692/2553

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

2.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   2999/2559

ดาวน์โหลด

 

3.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   1895/2561

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1.

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ พ.ศ.2544

ดาวน์โหลด

 

2.

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

 

3.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ พ.ศ. 2544 (ข้อ 9(2))

ดาวน์โหลด

 

4.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ดาวน์โหลด

 

 

 แบบฟอร์มคำขอรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ

ดาวน์โหลด

 

5.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

6.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

7.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

new !!

8.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

9.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

10.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 8 - 9) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

11.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 8 - 9 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

12.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

 

13.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 11-12 ) พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12) ปี 62 -63

ดาวน์โหลด

new !!

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 12) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ประกาศรายชื่อสหวิชาชีพ และแบบคำขอรับเงิน)

ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 (ประกาศรายชื่อสหวิชาชีพ และแบบคำขอรับเงิน)

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจ (ฉ.11-12) วันที่ 17 มกราคม 2560

ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ครั้งที่ 1/2560) วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

 

 

รวมคำถาม - ตอบ ของกลุ่มกฎหมาย

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ ตีความ ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทน ตาม ฉ.11(39688)

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ดาวน์โหลด

 

 

ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด   1  2   3

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง ตามข้อ 9

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544  ( ข้อ 9(1) )

ดาวน์โหลด

 

2

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 (ข้อ 9 (3) )

ดาวน์โหลด

 

3

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบฯ พ.ศ. 2545 ( ข้อ 9 (4 ) )

ดาวน์โหลด

 

4

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2544 ( ข้อ 9 (5 ) )

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (5 ) )

ดาวน์โหลด

 

5

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2544 ( ข้อ 9 (6 ) )

ดาวน์โหลด

ยกเลิก

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (6 ) )

ดาวน์โหลด

 

6

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่ พ.ก.ส. พ.ศ. 2556 ( ข้อ 9 (7 ) )

ดาวน์โหลด

 

 

ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

 

7

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ( ข้อ 9 (8 ) )

ดาวน์โหลด

 

 

หนังสือเวียน /หนังสือตอบข้อหารือ /มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

สธ 0201.042.4/ว 261 การชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

 

โครงสร้างหน่วยงาน/กรอบอัตรากำลัง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.1367 ลงวันที่  20  เมษายน 2561 เรื่อง การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 

-หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.0208.02/ว.3419 ลงวันที่  27  กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 ) 15 June 60 : 09.22
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( ส่งให้หน่วยงานแล้ว )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ

4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____